ALV TOP-Klasse

Het bestuur van de TOP-Klasse wil u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (Voorjaarsvergadering)

Zondag 29 maart 2020 bij Hans Kamming, Geuzenbrink 57 7812 NT Emmen van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00uur)

Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Jaarverslag 2019
 4. Notulen 26 januari 2020 (najaarsverg. 2019)
 5. Mededelingen
 6. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie (nieuw lid)
 7. Begroting 2020 + contributie 2020
 8. Pauze
 9. Boot Holland 2020 + terugblik
 10. Technische Commissie
 11. Toertocht(en)?
 12. Vaststellen zeilkalender 2020
 13. Uitreiking Jaarprijzen
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Einde vergadering 13.00uur

Namens het bestuur van de TOP-Klasse,

Hans Kamming (voorzitter)

Hans Hissink (secr/penningmeester)

Gepubliceerd door Hanley115

Secretaris/Penningmeester

Laat een reactie achter